Twój Osobisty Doradca

 • Zaproponuje atrakcyjną ofertę
 • Ułatwi formalności
 • Pomoże w kwestii finansowania
Skontaktujemy się z Tobą!
Wypełnij poprawnie formularz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i usług ...
wyślij
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ROBYG SA z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 15, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i usług Banku również w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych jednostkom powiązanym z ROBYG SA lub należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 • Warszawa
 • WILANÓW - Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki
 • WILANÓW - Osiedle Zdrowa
 • ŻOLIBORZ - City Apartments
 • BEMOWO - Osiedle Kameralne
 • BEMOWO - Young City
 • Gdańsk
 • JASIEŃ - Lawendowe Wzgórza
 • MORENA- Słoneczna Morena
 • PRZYMORZE - Albatross Towers
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ MIESZKAŃ I APARTAMENTÓW W WARSZAWIE I GDAŃSKU
panel klienta

Wydarzenia i oferty specjalne

Wydarzenia i oferty specjalne

Oferty Specjalne

Regulamin promocji - voucher

Regulamin Promocji
1. Organizatorami Promocji są:
- ROBYG Young City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000383186;
– ROBYG Osiedle Królewskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000437564;
– ROBYG City Apartments 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000373559;
zwane dalej oddzielnie „Organizatorem” a łącznie „Organizatorami”.

2. Adresatami Promocji są osoby fizyczne, które są zainteresowane zakupem mieszkania na inwestycji osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Young City” o zabudowie wielorodzinnej realizowanej przez ROBYG Young City Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej, na inwestycji osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Osiedle Królewskie” o zabudowie wielorodzinnej realizowanej przez ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej oraz na inwestycji osiedla mieszkaniowego pod nazwą „City Apartments” o zabudowie wielorodzinnej realizowanej przez ROBYG City Apartments 2 Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rydygiera („Uczestnicy”).

3. Promocją objęci są Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
- w dniach od 9 do 31 grudnia 2013 roku podpiszą z Organizatorem umowę rezerwacyjną dotyczącą lokalu mieszkalnego na inwestycji osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Young City” lub „Osiedle Królewskie” lub „City Apartments” realizowanych odpowiednio przez ROBYG Young City Sp. z o.o., ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. oraz ROBYG City Aparmtents 2 Sp. z o.o., o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz dokonają wpłaty pierwszej transzy wynikającej z przedmiotowej umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku;
- w wykonaniu umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, w terminie ustalonym w przedmiotowej umowie rezerwacyjnej, zawrą z Organizatorem umowę deweloperską dotyczącą przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz dokonają wpłaty II transzy wynikającej z umowy deweloperskiej.

4. Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 3 powyżej, dostaną od odpowiedniego Organizatora, tj. spółki z którą podpisali umowę rezerwacyjną i umowę deweloperską, voucher do zrealizowania w sklepach Media Markt, o następujących wartościach:
- voucher o wartości 1.000 złotych – w przypadku zakupu mieszkania jednopokojowego;
– voucher o wartości 2.000 złotych - w przypadku zakupu mieszkania dwupokojowego;
– voucher o wartości 3.000 złotych – w przypadku zakupu mieszkania trzypokojowego;
– voucher o wartości 4.000 złotych – w przypadku zakupu mieszkania czteropokojowego;
– voucher o wartości 5.000 złotych - w przypadku zakupu mieszkania pięciopokojowego i o większej ilości pokojów;
z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt. 3 powyżej, do jednej podpisanej umowy wydawany będzie jeden voucher. Organizator zastrzega również, że w przypadku zakupu mieszkania z oddzielną kuchnią, nie będzie ona traktowana jako oddzielny pokój. Z zasadami użytkowania vouchera można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.mediamarkt.pl/karta-podarunkowa,u-63. Uczestnicy, którzy w ramach Promocji otrzymają voucher będą zwani dalej „Zwycięzcami”. Organizator, zobowiązuje się również do pokrycia kosztów wynikających z obciążeń podatkowych Zwycięzców w związku z udziałem w Promocji. Zobowiązanie to stanowi część uzyskanej nagrody. W ramach tego zobowiązania odpowiedni Organizator przekaże poszczególnym Zwycięzcom przy przekazywaniu voucherów, kwotę pieniężną równą 11,11% wartości przekazywanego vouchera. Voucher oraz kwota pieniężna, o której mowa w zadaniu poprzednim zwane będą dalej łącznie „Nagrodą”.

5. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa w pkt. 3 powyżej, przez którąkolwiek ze stron, jak również w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy deweloperskiej, Zwycięzca będzie zobowiązany do zwrotu vouchera, o którym mowa w pkt. 4 powyżej lub jego równowartości.

6. Każdy z Organizatorów zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji z powodów od niego niezależnych.

7. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest odpowiednio ROBYG Young City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, ROBYG Osiedle Królewskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa oraz ROBYG City Apartments 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa – w zależności od tego, na której inwestycji doszło do zakupu mieszkania. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród oraz dla celów marketingowych. Informacje dotyczące Zwycięzców mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innych uprawnionych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik i Zwycięzca ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
kierować na adres ROBYG Young City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ROBYG Osiedle Królewskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub ROBYG City Apartments 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dopiskiem „Dane Osobowe”.

9. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w biurze sprzedaży Organizatorów mieszczących się w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 34, przy ul. L. Rydygiera 15, przy Al. Rzeczypospolitej róg Osi Królewskiej oraz na stronie internetowej www.robyg.com.pl

10. Odpowiedni Organizator pobierze od poszczególnych Zwycięzców, przy przekazywaniu Nagrody, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie równej 10% wartości Nagrody, w konsekwencji wydaniu na rzecz Uczestnika będzie podlegała wyłącznie część Nagrody w postaci vouchera.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres: ul. Ludwika Rydygiera 15, 01-793 Warszawa w terminie do 31 marca 2014 roku.

12. Odpowiedni Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

13. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem Promocji, w szczególności z pkt. 11 podlega odrzuceniu.

14. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

15. Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników Organizatora.

16. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora i spółki z grupy ROBYG.

Kontakt z Doradcą

Infolinia 801 801 809
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 17:00
Koszt połączenia równy jest kosztowi jednej minuty (wg opłaty operatora), niezależnie od czasu trwania połączenia.
Biura sprzedaży:
Biuro Warszawa Żoliborz

Tel. +4822 487-81-01
zoliborz@robyg.com.pl

Poniedziałek - Piątek 10.00 - 18.00
Sobota  10.00 - 15.00
ul. Rydygiera 15

Biuro Warszawa Wilanów
Tel. +4822 885 41 55
bsprzedazy@robyg.com.pl
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 19.00
Sobota - Niedziela  10.00 - 15.00
Al. Rzeczypospolitej/Oś Królewska
Biuro Warszawa Bemowo

Tel. +48 22 532 15 20
bemowo@robyg.com.pl
Poniedziałek-Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 15:00
ul. Połczyńska 34

Biuro Gdańsk Morena
Tel. +48 58 322-08-11
slonecznamorena@robyg.com.pl
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 18.00
Sobota  10.00 - 15.00
Niedziela  nieczynne
ul. Piekarnicza 1
Biuro Gdańsk Jasień
Tel. +48 58 350-86-66
lawendowewzgorza@robyg.com.pl
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
Sobota  9.00 - 14.00
Niedziela  nieczynne
ul. Jabłoniowa 23
Biuro Gdańsk Przymorze
Tel. +48 58 782-77-77
albatross@robyg.com.pl
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 18.00
Sobota  10.00 - 15.00
Niedziela  nieczynne
al. Rzeczypospolitej 4
Program MDM!
ROBYG SA z siedzibą w Warszawie, ul. L.Rydygiera 15, 01-793 Warszawa,
KRS 0000280398, NIP 525-23-92-367, REGON 140900353, 26.209.200 zł (wpłacony w całości)
Tel. +48 (0) 22 419-11-00, Fax +48 (0) 22 419-11-03, E-mail sekretariat@robyg.com.pl
www.robyg.pl/oferty-specjalne.html
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie plików cookies to prosimy o odpowiednią zmianę konfiguracji Państwa przeglądarki. Wiecej informacji w Polityce Prywatności. [x] Wyrażam zgodę